Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Z DARILNO KARTICO SUPERNOVA

Splošni pogoji poslovanja

1. člen

Splošni pogoji poslovanja z darilno kartico Supernova (v nadaljnjem besedilu »Splošni pogoji poslovanja«) so pravna osnova za poslovanje z darilno kartico Supernova. Splošni pogoji poslovanja vežejo tako izdajatelja kot imetnika darilne kartice Supernova. Z nakupom ali uporabo se vsak imetnik darilne kartice Supernova zaveže k poznavanju in spoštovanju vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja.

 

Izdaja, nakup in uporaba darilne kartice

2. člen

Izdajatelj darilne kartice Supernova (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica«) je podjetje m2 Centermanagement d.o.o., Jurčkova cesta 223, Ljubljana, za Slovenijo, in m2 Centermanagement d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb, za Hrvaško (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj«).

 

Darilna kartica je na voljo v 2 (dveh) valutah, v KUNAH (HRK) in EVRIH (€), pri čemer se darilne kartice, izdane v kunah (HRK), lahko uporabljajo zgolj v sodelujočih hrvaških centrih Supernova (HR) (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica HRK«), darilne kartice, izdane v evrih (EUR), pa se lahko uporabljajo zgolj v udeleženih slovenskih centrih Supernova (SI) (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica €«).

3. člen

Darilna kartica je dobropisna kartica, opremljena s črtno kodo, ki se uporablja za plačilo blaga in storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Vsaka darilna kartica ima edinstveno identifikacijsko številko.

4. člen

Nakup darilne kartice je možen tako offline kot tudi online.

Offline lahko darilno kartico kupite med odpiralnim časom na zadevnih prodajnih točkah (informacijski pult oziroma kiosk za darilne kartice):

HR: Supernova Garden Mall, Buzin, Karlovac, Zadar, Varaždin, Koprivnica in Colosseum

SI: Supernova Ljubljana Rudnik, Nova Gorica

 

Upoštevajte, prosimo, da se dostop lahko razlikuje glede na odpiralni čas zadevnih nakupovalnih centrov.

 

Vendar pa darilno kartico lahko kupite tudi v spletni trgovini prek povezave: supernova-kartica.hr ali supernova-kartica.si; na voljo so tudi prek internetnih strani: https://www.supernova.hr/ oziroma http://www.supernova.si/si/ (v nadaljnjem besedilu »Spletne strani«)

5. člen

Darilna kartica se lahko uporablja v vseh udeleženih nakupovalnih centrih (na Hrvaškem (HR): Supernova Slavonski Brod, Zagreb-Buzin, Sisak-zahod, Varaždin, Karlovac, Zadar, Šibenik, Garden Mall, Koprivnica, Sisak vzhod in Colosseum; v Sloveniji (SI): Supernova Ljubljana Rudnik in Nova Gorica), in sicer v vseh poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim sistemom za unovčevanje darilnih kartic Supernova znotraj zadevnega centra. Izjema so poslovalnice, ki tega sistema nimajo vzpostavljenega; te so navedene na spletnih straneh Supernova.

 

Darilno kartico je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica je na voljo v več različnih natisnjenih tematskih motivih.

6. člen

Minimalen znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je:

– v kunah (HRK):

100,00 HRK (z besedo: sto kun), maksimalni znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je 5.000,00 HRK (z besedo: pet tisoč kun). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se zaokrožijo na 100 HRK (z besedo: sto kun).

– v evrih (€):

10 € (z besedo: deset evrov), maksimalni znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je 200 € (z besedo: dvesto evrov). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se zaokrožijo na 10 € (z besedo: deset evrov).

 

Izjeme nalaganja dobroimetja lahko odobri izdajatelj. Darilna kartica se z dobroimetjem napolni ob nakupu na prodajni točki (gl. 4. člen) oziroma ob nakupu prek spletne trgovine. Uporaba darilne kartice je možna, dokler ni prazna (stanje je enako 0 HRK/€ (z besedo: nič kun/evrov)) v času njene veljavnosti. Darilne kartice ni mogoče ponovno napolniti. Dobroimetje, naloženo na darilni kartici, se ne obrestuje. Imetnik darilne kartice lahko preveri stanje na darilni kartici in datum veljavnosti na prodajnih točkah, prek spletne trgovine in ob opravljenem nakupu v poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim sistemom darilnih kartic.

 

Veljavnost, uporaba in prenehanje pravice uporabe darilne kartice

7. člen

Veljavnost darilne kartice HRK:

Darilne kartice HRK veljajo 1 (eno) leto od datuma napolnitve darilne kartice. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik darilne kartice do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti darilne kartice. Reklamacije po preteku veljavnosti darilne kartice niso možne.

 

Veljavnost darilne kartice €:

€ darilne kartice veljajo 4 (štiri) leta od datuma, ko je darilna kartica izpolnjena; vendar pa darilne kartice, kupljene pred 1. aprilom 2019, veljajo samo 2 (dve) leti. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik darilne kartice do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik darilne kartice je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti darilne kartice. Reklamacije po preteku veljavnosti darilne kartice niso možne.

8. člen

Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj darilne kartice ni zavezan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za izgubo, uničenje ali morebitne zlorabe darilne kartice.

9. člen

Kupec - imetnik darilne kartice - pri nakupu prejme dokazilo o plačilu in za dokazilo obdrži en izvod za svoje evidence. Za informacije o možnosti nakupa korporativnih darilnih kartic in plačevanja preko računa poslovne transakcije nas kontaktirajte preko kontaktnih podatkov na spletnem mestu.

10. člen

Nakup z darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Če vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, stranka doplača razliko do vrednosti kupljenega blaga. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja na darilni kartici, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in ga je možno izkoristiti do izteka veljavnosti darilne kartice. Nakup na obroke z darilno kartico ni možen. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino; prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. Darilna kartica je vezana na interni sistem sodelujočih nakupovalnih centrov. Če ta sistem ne deluje in zato ni možno preveriti in odbiti denarnega zneska na darilni kartici, nakup z darilno kartico (do ponovne vzpostavitve sistema) ni možen.

11. člen

Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj; zato mora imetnik darilne kartice v primeru pritožbe pisati na informativno točko nakupovalnega centra Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr) za darilne kartice HRK oziroma Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si) za darilne kartice €. Znesek naložitve dobroimetja na darilno kartico se izkazuje s predloženim računom, iz katerega izhaja višina naloženega dobroimetja na darilno kartico.

12. člen

Za izgubo ali tatvino darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja. V primeru nedelovanja darilne kartice, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik darilne kartice darilno kartico dostavi informativni točki nakupovalnega centra Supernova Garden Mall za darilne kartice HRK oziroma Supernova Ljubljana Rudnik za darilne kartice €.

 

Končne in prehodne določbe

13. člen

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Supernove. Z veljavnostjo teh splošnih pogojev poslovanja preneha veljavnost vseh predhodnih različic.

 

Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja, vključno z navedbo ponudnikov oziroma trgovin, v katerih ni možna uporaba darilnih kartic. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Supernove.

14. člen

Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilne kartice je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z darilno kartico, če ugotovi, da je ta ponarejena, če je njena veljavnost potekla ali če je darilna kartica tako uničena oziroma poškodovana, da z nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja. Morebitni spori med imetnikom darilne kartice in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Zagrebu, Hrvaška, za darilne kartice HRK, oziroma pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija, za darilne kartice €, v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.

 

01.12.2019

Ta spletna aplikacija uporablja piškotke, za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.Predvidevamo, da vas to ne moti zato prosim potrdite uporabo. Potrdi